Organik Tarım

Organik Tarım Belgelendirme Şartları

1.Organik bitkisel üretim kuralları: Organik bitkisel üretim kuralları aşağıda belirtilmiştir.
1.1. Organik bitkisel üretimde toprağın biyoçeşitliliğini geliştiren, toprağın organik maddesini koruyan veya artıran, toprağı
sıkıştırmayan ve erozyonu engelleyen toprak işleme teknikleri kullanılır. Organik tarımda kullanılan üretim teknikleri çevre
kirliliğini engellemeli veya minimuma indirmelidir.
1.2. Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve
yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl, yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün
hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir . Geçiş sürecinde bitkisel üretim için ilgili üretim alanında Organik Tarım Yönetmeliği ile yasaklanmış girdinin kullanıldığı en son tarih temel alınır.
1.3. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu; arazinin önceki yıllardaki kullanım durumu, yapılan
uygulamalar, bölgedeki genel durum ve yetiştirilen ürünler, risk durumları, konu ile ilgili müteşebbis kayıtları ve raporlarının
incelenmesi neticesinde geçiş sürecini uzatabilir ya da kısaltabilir. Müteşebbis tarafından organik tarım yapılacak alan Organik
Tarım Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin geriye dönük olarak en az üç yıl
kullanılmadığını resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından
geçiş süreci maksimum bir yıl kısaltılabilir. Geçiş süreci, tek yıllık bitkilerde 12 ay, çok yıllık bitkilerde 24 aydan daha az
uygulanamaz.
1.4. Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan ya da bu ürünlerden kolaylıkla ayırt
edilemeyen konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. (Paralel Üretim) Ancak;
1.4.1) Çok yıllık bitkilerin üretilmesi durumunda;
* Müteşebbisin, işletmenin tamamını en geç beş yıllık plan dâhilinde organik üretime geçireceğini taahhütte bulunması,
* Her birimden hasat edilen ürünlerin ayrı ayrı yerlerde tutulmasını sağlayacak önlemlerin alınması,
* Yetkilendirilmiş kuruluşun, ürünlerden her birinin hasadından en az 48 saat önce haberdar edilmesi,
* Müteşebbisin, hasadın tamamlanmasından hemen sonra, elde edilen ürünlerin kesin miktarı ile ayırt edici özellikleri
konusunda yetkilendirilmiş kuruluşu bilgilendirmesi ve bu ürünlerin diğerlerinden ayrı tutulması için gerekli önlemlerin
alındığını teyit etmesi hallerinde,
bu alt bendin birinci paragrafında belirtilen geçiş dönemi planı ve müteşebbis tarafından taahhüt edilen önlemler
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından onaylanır ve geçiş planı her yıl teyit edilir.

1.4.2) Tarımsal araştırma yapılması düşünülen alanlar, resmi eğitime yönelik kullanılan alanlar ile tohum, vegetatif üretim
materyalleri ve transplantasyon materyallerinin üretileceği durumlarda (1) numaralı alt bendin ikinci, üçüncü, dördüncü ve
beşinci paragrafında yer alan koşulların karşılanması durumunda,
1.4.3) Otlakların otlama amacıyla kullanılması durumunda.
Yukarıda belirtilen durumlarda, aynı ürünün organik ve konvansiyonel üretiminin aynı işletmede yapılmasına izin verilir.
1.5. Bitkisel üretimde bina ve tesislerin temizliği ve dezenfeksiyonu için ülkemiz tarımsal üretiminde genel olarak bu amaçla
kullanımına izin verilen girdiler kullanılır.
1.6. Organik tarımda, topraksız tarıma izin verilmez.
2. Toprak koruma, hazırlama ve gübreleme: Organik tarımda toprak verimliliği, sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin
korunması ve geliştirilmesi, toprak erozyonu ve sıkışmasının önlenmesi ve toprak ekosistemi aracılığıyla bitkilerin beslenmesi
esastır. Organik bitkisel üretimde toprak koruma, hazırlama ve gübreleme kuralları aşağıda belirtilmiştir.
2.1. Yetkilendirilmiş kuruluşça yapılan kontrollerde, müteşebbis tarafından arazide yeterli toprak koruma tedbirlerinin alınıp
alınmadığına karar verilir.
2.2. Organik bitkisel üretimde, gereksiz ve toprakta erozyona neden olacak şekilde toprak işleme yapılamaz.
2.3. Toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi aşağıda belirtilen yöntemlerle sağlanır.
2.3.1) Çok yıllık ekim nöbeti programı içerisinde baklagil ve derin köklü bitkilerin yetiştirilmesi sağlanır veya yeşil gübreleme
yapılır.
2.3.2) Organik üretimden gelen hayvan gübresi ya da organik materyallerin tercihen her ikisinin de kompost edilmiş olarak kullanılmasına izin verilir. Tarımsal kaynaklı azotun su kirliliğine neden olmasını önlemek amacıyla, organik bitkisel üretimde
kullanılacak toplam hayvan gübresi miktarı 170 kg/N/ha/yılı geçemez. Bu limit sadece; çiftlik gübresi, kurutulmuş çiftlik
gübresi, kurutulmuş kanatlı gübresi, kompost edilmiş hayvan dışkısı, kanatlı gübresi dâhil, kompost edilmiş çiftlik gübresi ve
sıvı hayvan dışkısı kullanımında uygulanır.
2.3.3) Biyodinamik preparatların kullanımına izin verilir.
2.3.4) Kimyasal yöntemlerle elde edilmiş azotlu gübreler kullanılamaz.
2.4. Organik bitkisel üretim yapılacak alanlarda, (c) bendindeki önlemlere rağmen yeterli toprak verimliliği ve biyolojik
aktivitenin sağlanamaması halinde, Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan Organik Tarımda Kullanılacak
Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri kullanılır. Bu kapsamda ürün kullanılmasının gerekli olduğuna dair
kayıtların müteşebbis tarafından tutulması gerekir.
2.5. Kompost aktivitasyonu için, genetiği değiştirilmemiş uygun bitki bazlı preparatlar veya mikroorganizma preparatları
kullanılır.
2.6.Toprak koşulları ile topraktaki veya bitkideki besin maddelerinin yararlılığının artırılması için ülkemiz tarımsal üretiminde
genel olarak kullanımına izin verilen genetiği değiştirilmemiş mikroorganizma preparatları kullanılır.

2.7. Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alınır. Bu izinlerden sonra, organik
tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri için müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak
uygunluk belgesi veya sertifika alınır.
3.Ekim ve dikim: Organik bitkisel üretimde ekim ve dikim kuralları aşağıda belirtilmiştir.
3.3.1. Organik tarımsal çoğaltım materyallerinin özellikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır.
3.1) Tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale
edilmemiş, sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik özellikte ve Organik Tarım
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
3.3.2) Fide; organik tohum veya ana bitkiden elde edilmiş ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş
olmalıdır.
3.3.3) Fidan ve anaç; organik materyallerden elde edilmiş ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş
olmalıdır.
3.4. Tohum ve vejetatif çoğaltım materyali üretiminin haricinde, organik bitkisel üretimde kullanılacak tohum ve çoğaltım
materyalleri organik tarım metoduyla üretilmiş olmalıdır. Bu amaçla kullanılacak materyalin tohum olması halinde ana bitki,
çoğaltım materyali olmasında ise ebeveyn bitki en az bir nesil, çok yıllık bitki olması halinde ise iki üretim sezonu süresince
Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine göre üretilmiş olmalıdır.
3.5. Organik tohum ve vejetatif çoğaltım materyalinin piyasada bulunmaması halinde, aşağıda belirtilen kurallara uymak
koşulu ile fide dışında organik üretim metoduyla elde edilemeyen tohum ve vejetatif çoğaltım materyallerinin kullanımına izin
verilir. Bu amaçla;
3..5.1) Öncelikle organik tarıma geçiş sürecindeki üretim biriminden alınmış tohum veya vejetatif çoğaltım materyali
kullanımına izin verilir.
3.5.2) Tohum veya vejetatif çoğaltım materyalinin organik veya geçiş sürecindeki üretim biriminden sağlanmasının mümkün
olmadığı hallerde; konvansiyonel tohum ya da vejetatif çoğaltım materyalinin kullanımına izin verilir.
3.5.3) Konvansiyonel tohum ya da tohumluk patatesin kullanılacağı alanlarda Devlet tarafından zirai karantina amaçlı
kimyasal uygulama zorunluluğu yoksa Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-2’ sinde yer alan ürünler dışında bitki koruma
ürünleri ile muamele edilmemiş konvansiyonel tohum ya da tohumluk patates kullanılır.
3.5.4) İzinler ürünün ekiminden önce verilir.
3.5.5) İzinler yalnızca bir defalık ve bir mevsim için verilir. İzini veren yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilen tohum
ve tohumluk patates miktarları kaydedilir.
3.5.6) Müteşebbis tarafından organik tohum veya tohumluk patatesin ülke içerisinde yeterli miktarda bulunmadığı
belgelendirilir.
3.6. Organik tarımda GDO’lu çoğaltım materyalleri kullanılamaz.
4. Bitki koruma: Organik üretimde bitki koruma kuralları aşağıda belirtilmiştir.
4.1. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
4.1.1) Hastalık ve zararlılara dayanıklı tür ve çeşit seçimi yapılır.
4.1.2) Uygun ekim nöbeti hazırlanır.
4.1.3) Uygun toprak işleme yöntemleri uygulanır.
4.1.4) Kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele metotları uygulanır.
4.2. Bitki hastalık, zararlıları ve nematodlar ile yabancı otlara karşı yukarıda belirtilen hususların uygulanamaması veya
yetersiz kalması halinde Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-2 bölümünde belirtilen girdiler kullanılır. Bu kapsamda ürün
kullanılmasının gerekli olduğuna dair belgelerin kaydının müteşebbis tarafından tutulması gerekir.
4.3. Tuzak ve yayıcılarda kullanılan ürünler için, feromon yayıcılar hariç, tuzak ve/veya yayıcılar bu maddelerin doğaya
salınmasını ve yetiştirilen ürünle temasını engelleyecek şekilde olur. Tuzaklar kullanıldıktan sonra toplanır ve imha edilir.
4.4. Organik tarımda kullanılmasına izin verilen pestisit ve benzeri maddelerin ruhsatlandırılmasında 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
4.5. Organik tarımda hastalık, zararlı, nematod ve yabancı ot mücadelesinde kullanılacak girdilerin üretimi ve ithalatı için
Bakanlıktan izin alındıktan sonra bu girdilere, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından uygunluk belgesi veya sertifika verilir.
5.Sulama: Organik bitkisel üretim sulama kuralları aşağıda belirtilmiştir.
5.1. Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden elde edilen drenaj suları organik tarımda kullanılamaz, gerekli hallerde
suyun uygunluğuna yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak kontrollerde karar verilir.
5.2. Sulama suyu çevre kirliliğine yol açmamalıdır.
5.3. Sulama, toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmamalıdır.
6. Hasat: Organik bitkisel üretimde hasat kuralları aşağıda belirtilmiştir.
6.1. Organik ürünlerin hasadında kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması gerekir.
6.2. Elle toplama materyalleri ürünün organikliğini bozmayacak yapıda olmalıdır. Toplama materyalleri hijyenik olmalıdır
6.3. Müteşebbislerin organik olmayan ürünlerle olası karışma ve değişmelere karşı gerekli önlemleri almaları ve organik
ürünlerin tanımlanmasını sağlamaları durumunda, organik ve organik olmayan ürünleri aynı zamanda hasat edebilirler.
Müteşebbis ürünlerin hasat günleri, saatleri, devreleri, kabul tarih ve zaman bilgilerine ait kayıtları tutar ve yetkilendirilmiş
kuruluşa verir.
6.4. Ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasında aşağıdaki
hususlara uyulur.
6.4.1) Toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’ sinde yer alan
ürünler dışındaki ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır.
6.4.2) Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
6.4.3) Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanır.
6.4.4) Doğadan toplanan ürünlerde geçiş süreci uygulanmaz.
7.0 Organik tarımda geçiş süreci ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir.
7.1 Bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından on iki ay sonra elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak
değerlendirilir. Geçiş süreci ürünü, “Organik tarım geçiş süreci ürünüdür” etiketiyle pazarlanır. Geçiş sürecinde bulunan
hayvanlardan elde edilen ürünlerin reklam ve etiketlerinde organik tarımı çağrıştıran ifadeler kullanılamaz.
7.2 Organik tarım geçiş süreci kapsamında bu Yönetmelikteki tüm kurallar uygulanır.
7.3 Kısmen organik tarım yapılan ya da organik tarıma geçiş sürecinde bulunan bir çiftlik ya da üretim biriminde, çiftçi
organik olarak üretilen ürünler ile geçiş süreci ürünleri ve hayvanları birbirinden ayırt edilebilecek şekilde tutar ve bu ayrımı
gösterecek kayıtlara sahip olur.

 

Ormin K Plus Tanıtım

Gübrele Çapala Kazan İlk Bölümü İle 3 Mart Saat 20:00 da Köy Tv’de

İlk yorum yapan sen ol! “Organik Tarım”