organik tarım - organiksa

Organik Tarım Belgelendirme Şartları

1.Organik bitkisel üretim kuralları: Organik bitkisel üretim kuralları aşağıda belirtilmiştir.
1.1. Organik bitkisel üretimde toprağın biyoçeşitliliğini geliştiren, toprağın organik maddesini koruyan veya artıran, toprağı
sıkı
ştırmayan ve erozyonu engelleyen toprak işleme teknikleri kullanılır. Organik tarımda kullanılan üretim teknikleri çevre
kirlili
ğini engellemeli veya minimuma indirmelidir.
1.2. Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve
yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl, yem bitkisi dı
şındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün
hasadından önce üç yıllık geçi
ş sürecinin uygulanması gerekir . Geçiş sürecinde bitkisel üretim için ilgili üretim alanında


Organik Tarım Yönetmeli
ği ile yasaklanmış girdinin kullanıldığı en son tarih temel alınır.
1.3. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu; arazinin önceki yıllardaki kullanım durumu, yapılan
uygulamalar, bölgedeki genel durum ve yeti
ştirilen ürünler, risk durumları, konu ile ilgili müteşebbis kayıtları ve raporlarının
incelenmesi neticesinde geçi
ş sürecini uzatabilir ya da kısaltabilir. Müteşebbis tarafından organik tarım yapılacak alan Organik
Tarım Yönetmeli
ğinin Ek-1 ve Ek-2 bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin geriye dönük olarak en az üç yıl
kullanılmadı
ğını resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından
geçi
ş süreci maksimum bir yıl kısaltılabilir. Geçiş süreci, tek yıllık bitkilerde 12 ay, çok yıllık bitkilerde 24 aydan daha az
uygulanamaz.
1.4. Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan ya da bu ürünlerden kolaylıkla ayırt
edilemeyen konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. (Paralel Üretim) Ancak;
1.4.1) Çok yıllık bitkilerin üretilmesi durumunda;
* Müteşebbisin, işletmenin tamamını en geç beş yıllık plan dâhilinde organik üretime geçireceğini taahhütte bulunması,
* Her birimden hasat edilen ürünlerin ayrı ayrı yerlerde tutulmasını sa
ğlayacak önlemlerin alınması,
* Yetkilendirilmi
ş kuruluşun, ürünlerden her birinin hasadından en az 48 saat önce haberdar edilmesi,
* Müte
şebbisin, hasadın tamamlanmasından hemen sonra, elde edilen ürünlerin kesin miktarı ile ayırt edici özellikleri
konusunda yetkilendirilmi
ş kuruluşu bilgilendirmesi ve bu ürünlerin diğerlerinden ayrı tutulması için gerekli önlemlerin
alındı
ğını teyit etmesi hallerinde,
bu alt bendin birinci paragrafında belirtilen geçi
ş dönemi planı ve müteşebbis tarafından taahhüt edilen önlemler
yetkilendirilmi
ş kuruluş tarafından onaylanır ve geçiş planı her yıl teyit edilir.
1.4.2) Tarımsal araştırma yapılması düşünülen alanlar, resmi eğitime yönelik kullanılan alanlar ile tohum, vegetatif üretim
materyalleri ve transplantasyon materyallerinin üretilece
ği durumlarda (1) numaralı alt bendin ikinci, üçüncü, dördüncü ve
be
şinci paragrafında yer alan koşulların karşılanması durumunda,
1.4.3) Otlakların otlama amacıyla kullanılması durumunda.
Yukarıda belirtilen durumlarda, aynı ürünün organik ve konvansiyonel üretiminin aynı i
şletmede yapılmasına izin verilir.
1.5. Bitkisel üretimde bina ve tesislerin temizliği ve dezenfeksiyonu için ülkemiz tarımsal üretiminde genel olarak bu amaçla
kullanımına izin verilen girdiler kullanılır.
1.6. Organik tarımda, topraksız tarıma izin verilmez.
2. Toprak koruma, hazırlama ve gübreleme: Organik tarımda toprak verimliliği, sürdürülebilirliği, biyoçeşitliliğin
korunması ve geli
ştirilmesi, toprak erozyonu ve sıkışmasının önlenmesi ve toprak ekosistemi aracılığıyla bitkilerin beslenmesi
esastır. Organik bitkisel üretimde toprak koruma, hazırlama ve gübreleme kuralları a
şağıda belirtilmiştir.
2.1. Yetkilendirilmiş kuruluşça yapılan kontrollerde, müteşebbis tarafından arazide yeterli toprak koruma tedbirlerinin alınıp
alınmadı
ğına karar verilir.
2.2. Organik bitkisel üretimde, gereksiz ve toprakta erozyona neden olacak şekilde toprak işleme yapılamaz.
2.3. Toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi aşağıda belirtilen yöntemlerle sağlanır.
2.3.1) Çok yıllık ekim nöbeti programı içerisinde baklagil ve derin köklü bitkilerin yetiştirilmesi sağlanır veya yeşil gübreleme
yapılır.
2.3.2) Organik üretimden gelen hayvan gübresi ya da organik materyallerin tercihen her ikisinin de kompost edilmiş olarak
kullanılmasına izin

 verilir. Tarımsal kaynaklı azotun su kirliliğine neden olmasını önlemek amacıyla, organik bitkisel üretimde
kullanılacak toplam hayvan gübresi miktarı 170 kg/N/ha/yılı geçemez. Bu limit sadece; çiftlik gübresi, kurutulmu
ş çiftlik
gübresi, kurutulmu
ş kanatlı gübresi, kompost edilmiş hayvan dışkısı, kanatlı gübresi dâhil, kompost edilmiş çiftlik gübresi ve
sıvı hayvan dı
şkısı kullanımında uygulanır.
2.3.3) Biyodinamik preparatların kullanımına izin verilir.
2.3.4) Kimyasal yöntemlerle elde edilmiş azotlu gübreler kullanılamaz.
2.4. Organik bitkisel üretim yapılacak alanlarda, (c) bendindeki önlemlere rağmen yeterli toprak verimliliği ve biyolojik
aktivitenin sa
ğlanamaması halinde, Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan Organik Tarımda Kullanılacak
Gübreler, Toprak
İyileştiriciler ve Besin Maddeleri kullanılır. Bu kapsamda ürün kullanılmasının gerekli olduğuna dair
kayıtların müte
şebbis tarafından tutulması gerekir.
2.5. Kompost aktivitasyonu için, genetiği değiştirilmemiş uygun bitki bazlı preparatlar veya mikroorganizma preparatları
kullanılır.
2.6.Toprak koşulları ile topraktaki veya bitkideki besin maddelerinin yararlılığının artırılması için ülkemiz tarımsal üretiminde
genel olarak kullanımına izin verilen geneti
ği değiştirilmemiş mikroorganizma preparatları kullanılır.
2.7. Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alınır. Bu izinlerden sonra, organik
tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyile
ştiricileri için müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak
uygunluk belgesi veya sertifika alınır.
3.Ekim ve dikim: Organik bitkisel üretimde ekim ve dikim kuralları aşağıda belirtilmiştir.
3.3.1. Organik tarımsal çoğaltım materyallerinin özellikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır.
3.1) Tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş, döllenmiş hücre çekirdeği içindeki DNA dizilimine dışarıdan müdahale
edilmemi
ş, sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile muamele görmemiş biyolojik özellikte ve Organik Tarım
Yönetmeli
ği hükümlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
3.3.2) Fide; organik tohum veya ana bitkiden elde edilmiş ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş
olmalıdır.
3.3.3) Fidan ve anaç; organik materyallerden elde edilmiş ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilmiş
olmalıdır.
3.4. Tohum ve vejetatif çoğaltım materyali üretiminin haricinde, organik bitkisel üretimde kullanılacak tohum ve çoğaltım
materyalleri organik tarım metoduyla üretilmi
ş olmalıdır. Bu amaçla kullanılacak materyalin tohum olması halinde ana bitki,
ço
ğaltım materyali olmasında ise ebeveyn bitki en az bir nesil, çok yıllık bitki olması halinde ise iki üretim sezonu süresince
Organik Tarım Yönetmeli
ği hükümlerine göre üretilmiş olmalıdır.
3.5. Organik tohum ve vejetatif çoğaltım materyalinin piyasada bulunmaması halinde, aşağıda belirtilen kurallara uymak
ko
şulu ile fide dışında organik üretim metoduyla elde edilemeyen tohum ve vejetatif çoğaltım materyallerinin kullanımına izin
verilir. Bu amaçla;
3..5.1) Öncelikle organik tarıma geçiş sürecindeki üretim biriminden alınmış tohum veya vejetatif çoğaltım materyali
kullanımına izin verilir.
3.5.2) Tohum veya vejetatif çoğaltım materyalinin organik veya geçiş sürecindeki üretim biriminden sağlanmasının mümkün
olmadı
ğı hallerde; konvan 

siyonel tohum ya da vejetatif çoğaltım materyalinin kullanımına izin verilir.
3.5.3) Konvansiyonel tohum ya da tohumluk patatesin kullanılacağı alanlarda Devlet tarafından zirai karantina amaçlı
kimyasal uygulama zorunlulu
ğu yoksa Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-2’ sinde yer alan ürünler dışında bitki koruma
ürünleri ile muamele edilmemi
ş konvansiyonel tohum ya da tohumluk patates kullanılır.
3.5.4) İzinler ürünün ekiminden önce verilir.
3.5.5) İzinler yalnızca bir defalık ve bir mevsim için verilir. İzini veren yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilen tohum
ve tohumluk patates miktarları kaydedilir.
3.5.6) Müteşebbis tarafından organik tohum veya tohumluk patatesin ülke içerisinde yeterli miktarda bulunmadığı
belgelendirilir.
3.6. Organik tarımda GDO’lu çoğaltım materyalleri kullanılamaz.
4. Bitki koruma: Organik üretimde bitki koruma kuralları aşağıda belirtilmiştir.
4.1. Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
4.1.1) Hastalık ve zararlılara dayanıklı tür ve çeşit seçimi yapılır.
4.1.2) Uygun ekim nöbeti hazırlanır.
4.1.3) Uygun toprak işleme yöntemleri uygulanır.
4.1.4) Kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele metotları uygulanır.
4.2. Bitki hastalık, zararlıları ve nematodlar ile yabancı otlara karşı yukarıda belirtilen hususların uygulanamaması veya
yetersiz kalması halinde Organik Tarım Yönetmeli
ğinin Ek-2 bölümünde belirtilen girdiler kullanılır. Bu kapsamda ürün
kullanılmasının gerekli oldu
ğuna dair belgelerin kaydının müteşebbis tarafından tutulması gerekir.
4.3. Tuzak ve yayıcılarda kullanılan ürünler için, feromon yayıcılar hariç, tuzak ve/veya yayıcılar bu maddelerin doğaya
salınmasını ve yeti
ştirilen ürünle temasını engelleyecek şekilde olur. Tuzaklar kullanıldıktan sonra toplanır ve imha edilir.
4.4. Organik tarımda kullanılmasına izin verilen pestisit ve benzeri maddelerin ruhsatlandırılmasında 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa
ğğı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
4.5. Organik tarımda hastalık, zararlı, nematod ve yabancı ot mücadelesinde kullanılacak girdilerin üretimi ve ithalatı için
Bakanlıktan izin alındıktan sonra bu girdilere, yetkilendirilmi
ş kuruluş tarafından uygunluk belgesi veya sertifika verilir.
5.Sulama: Organik bitkisel üretim sulama kuralları aşağıda belirtilmiştir.
5.1. Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden elde edilen drenaj suları organik tarımda kullanılamaz, gerekli hallerde
suyun uygunlu
ğuna yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak kontrollerde karar verilir.
5.2. Sulama suyu çevre kirliliğine yol açmamalıdır.
5.3. Sulama, toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmamalıdır.
6. Hasat: Organik bitkisel üretimde hasat kuralları aşağıda belirtilmiştir.
6.1. Organik ürünlerin hasadında kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik oluşturmaması gerekir.
6.2. Elle toplama materyalleri ürünün organikliğini bozmayacak yapıda olmalıdır. Toplama materyalleri hijyenik olmalıdır
6.3. Müteşebbislerin organik olmayan ürünlerle olası karışma ve değişmelere karşı gerekli önlemleri almaları ve organik
ürünlerin tanımlanmasını sa
ğlamaları durumunda, organik ve organik olmayan ürünleri aynı zamanda hasat edebilirler.
Müte
şebbis ürünlerin hasat günleri, saatleri, devreleri, kabul tarih ve zaman bilgilerine ait kayıtları tutar ve yetkilendirilmiş
kuruluşa verir.
6.4. Ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasında aşağıdaki
hususlara uyulur.
6.4.1) Toplama alanı, toplama işleminin üç yıl öncesine kadar Organik Tarım Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2’ sinde yer alan
ürünler dı
şındaki ürünlerle muamele edilmemiş olmalıdır.
6.4.2) Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmemiş olmalıdır.
6.4.3) Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve türlerin korunması sağlanır.
6.4.4) Doğadan toplanan ürünlerde geçiş süreci uygulanmaz.
7.0
Organik tarımda geçiş süreci ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir.
7.1 Bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından on iki ay sonra elde edilen ürünler geçiş süreci ürünü olarak
de
ğerlendirilir. Geçiş süreci ürünü, “Organik tarım geçiş süreci ürünüdür” etiketiyle pazarlanır. Geçiş sürecinde bulunan
hayvanlardan elde edilen ürünlerin reklam ve etiketlerinde organik tarımı ça
ğştıran ifadeler kullanılamaz.
7.2 Organik tarım geçiş süreci kapsamında bu Yönetmelikteki tüm kurallar uygulanır.
7.3 Kısmen organik tarım yapılan ya da organik tarıma geçiş sürecinde bulunan bir çiftlik ya da üretim biriminde, çiftçi
organik olarak üretilen ürünler ile geçi
ş süreci ürünleri ve hayvanları birbirinden ayırt edilebilecek şekilde tutar ve bu ayrımı
gösterecek kayıtlara sahip olur.